Pagsunod at paggalang

Pagsunod at paggalang

ElcoteQ

PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MAGULANG, NAKATATANDA

GradeEdukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pagsunod at Paggalang: Hubugin at Paunlarin. by DepEd Tambayan. Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na andreabarrameda Terms in this set (10) C Naipakikita ang paggalang sa pamamagitan ng ___________. a. pakikibahagi sa mga gawaing nakasanayan. b. pakikipag-ugnayan sa Natututuhan ng isang bata ang pagsunod at paggalang sa pamamagitan ng sumusunod, maliban sa: a. pagmamasid sa mga taong nasa paligid kung paano maging magalang at masunurin. b. pagsangguni sa mga taong kapalagayan niya ng loob at nakauunawa sa kaniya Ang salitang “paggalang” ay nagmula sa salitang Latin na “respectus” na ang ibig sabihin ay “paglingon o pagtinging muli,” na ang ibig sabihin ay naipakikita ang paggalang sa pamamagitan ng pagbibigay ng halaga sa isang tao o bagay. Ang pagkilala sa halaga ng tao o bagay ang nagkapagpapatibay sa kahalagahan ng paggalangAng salitang “paggalang” ay nagmula sa salitang Latin na “respectus” na ang ibig sabihin ay “paglingon o pagtinging muli,” na ang ibig sabihin ay naipakikita ang paggalang sa pamamagitan ng pagbibigay ng halaga sa isang tao o bagay. Ang pagkilala sa halaga ng tao o bagay ang nagkapagpapatibay sa kahalagahan ng paggalang

Q3 ESP8 Modyul4 Paggalang at Pagsunod.pdf Course Hero

Pagsunod at Paggalang sa Magulang, Nakakatanda, at Awtoridad (Quiz) Panuto: Basahing mabuti ang mga katanungan. Piliin ang tamang sagot. Alin sa mga sumusunod Paano maipakikita ang paggalang at pagsunod sa mga nakatatanda? Narito ang ilang paraan ng pagpapakita ng paggalang sa mga nakatatanda (ayon sa aklat ng Respect · Ang paggalang sa mga matatanda o mga taong mas matanda sa amin ay isang halimbawa ng mahusay na pag-uugali na hindi maiiwan sa aming mga puso at isipan, hindi alintana kung nasaan ka sa mundo o kung anong kultura ka kabilang. Nangangahulugan ito na dapat tayong maging mapagpakumbaba sa harap ng mga mas matanda sa atin · PAANO NATUTUTUHAN NG BATA ANG PAGGALANG AT PAGSUNOD?PagmamasidPakikinig at pagsasabuhayDisiplina at pagwawasto PAANO MAIPAKIKITA ANG PAGGALANG AT PAGSUNOD SA MGA MAGULANG?Pagkilala sa mga hangganan o limitasyonPaggalang sa kanilang mga kagamitanPagtupad sa itinakdang orasPagiging maalalahaninPagiging mapagmalasakit

Pagsunod at paggalang sa mga magulang,

Paraan upang Maipakita ang Pagsunod at Paggalang sa Nakatatanda Ang pagpapakita ng pagsunod at paggalang sa nakatatanda ay isang magandang ugali. Narito ang ilang paraan ng pagpapakita ng pagsunod at paggalang sa nakatatandaNAKIKIPAG-UGNAY SA MAS NAKATATANDA a. Gumamit ng sir o ma’am sa pakikipag-usap. Kahit Ang paggalang at pagsunod sa magulang ay maipapakita sa pamamagitan ng mga sumusunod na gawain, maliban sa: A. Pagkilala sa mga hangganan at limitasyon B. Paggalang sa kanilang limitasyon C. Pagtupad sa itinakdang oras D. Pagdadala sa kanila sa mga bahay hampunan dahil wala ng panahon na alagaan silahalaga. fPaano natututunan ng bata ang paggalang?PagmamasidPakikinig at PagsasabuhayDisiplina at pagwawasto fPAANO MAIPAPAKITA A NG PAGGALANG AT PAGSUNOD SA PAMILYA?Pagkilala sa mga hangganan o limitasyonPaggalang sa kanilang mga kagamitanPagtupad sa itinakdang oras · ESPModyul Pagsunod at Paggalang: Hubugin at Paunlarin Mrs. Zerasbeth D. Napoles Pagbabalik-aral Title Pangganyak Suri-sitwasyon! Panuto: Suriin ang mga sitwasyon at ipaliwanag kung paano naipakita o hindi naipakita ang paggalang sa magulang, nakatatanda at awtoridad

Esp Grade 8 Third Quarter PDF Scribd

ESPPagsunod at Paggalang quiz for 8th grade students. Find other quizzes for Philosophy and more on Quizizz for free! Skip to Content. Enter code. Log in Sign up Enter code. Log in Sign up. Suggestions for you. See moreQs. Senators of the Philippines plays 4thQs. Katipunan 2K plays 6thQs. Wisdom playsth - Ngayon, ihanda ang sarili upang mapaunlad ang pagmamahal at pananagutan ng magulang, nakatatanda at awtoridad nang sa gayon maisakatuparaan ang paghubog sa pagpapahalaga ng mga kabataan sa pagsunod at paggalang. Sa modyul na ito, matututuhan mo kung paano huhubugin ang pagsunod at paggalang sa mga PAGSUSULIT: Panuto: Panuorin ang ang pelikulang Änak”(Star Cinema,) sa gabay ng inyong guro. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong sa ibaba nitoAno-ano ang paglabag sa paggalang at pagsunod ang ipinakita sa pelikula? Let me read it first. Report an issue. ESPPagsunod at Paggalang quiz for 8th grade students. Find other quizzes for Philosophy and more on Quizizz for free!

Pagsusunod-sunod ng mga hakbang o proseso ng paggawa.

Natututuhan ng isang bata ang pagsunod at paggalang sa pamamagitan ng sumusunod, maliban sa: a. pagmamasid sa mga taong nasa paligid kung paano maging magalang at masunurin. b. pagsangguni sa mga taong kapalagayan niya ng loob at nakauunawa sa kaniya. c. pakikinig at pagsasabuhay ng itinuturong aral ng mga a. pagsunod at paggalang sa magulang c. pagsunod sa awtoridad b. hindi pagsunod at paggalang sa magulang d. pagsuway sa batas. Panuto: Basahin ang sitwasyon at sagutin ang mga tanong sa tsart na nasa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa intermediate paper. Panuto: Isulat ang Tama kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng katotohanan at Paraan upang Maipakita ang Pagsunod at Paggalang sa Nakatatanda Ang pagpapakita ng pagsunod at paggalang sa nakatatanda ay isang magandang ugali. Narito ang ilang paraan ng pagpapakita ng pagsunod at paggalang sa nakatatandaNAKIKIPAG-UGNAY SA MAS NAKATATANDA a. Gumamit ng sir o ma’am sa pakikipag-usap

PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG,

ESP 8-Pagsunod at Paggalang Quizizz

ESPPagsunod at Paggalang sa Magulang, Nakakatanda, at Awtoridad (Quiz) Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga katanungan. Piliin ang tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang pagpapakita ng paggalang? a. Pagbabahagi ng talento sa kapwa b. Pagsunod sa mga alituntunin c. Pakikibahagi sa mga kaganapan sa komyunidad d Sa modyul na ito, inaasahan na ang mga birtud ng pagsunod at. paggalang ay iyong mauunawaan sa lalong ikauunlad ng iyong pagkatao at ng iyong. pakikipagkapwa. Sasagutin nito ang mahalagang tanong na: Bakit nararapat. isabuhay ang mga birtud ng pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda

Pagsunod at Paggalang Quizalize

Third Quarter Week 4Edukasyon sa Pagpapakatao 8Unified Supplementary Learning Materials (USLem)" We have to take care of our health." Thankyou and God Bless Ang paggalang at pagsunod sa magulang ay maipakikita sa pamamagitan ng sumusunod na gawain (ehow/info__): Pagkilala sa mga hangganan o limitasyon ang magulang ay nagtakda ng hangganan, dapat itong igalang sa pamamagitan ng di pag-abuso sa itinakda

Pagsunod at Paggalang PDF Scribd