Mensahe ti kandidato iloko sample

Mensahe ti kandidato iloko sample

Spayk

Useful phrases in Iloko Omniglot

Translation of "warm" into Iloko. pudot is the translation of "warm" into Iloko. Sample translated sentence: Carbon dioxide also reflects heat back toward the earth to keep our planet warm. ↔ Mangisubli met ti carbon dioxide iti Translation of "vision" into Iloko. arapáap, búya, parmatá are the top translations of "vision" into Iloko. Sample translated sentenceEzekiel was given visions and messages for various purposes and audiences. ↔Naikkan ni Ezequiel kadagiti sirmata ken mensahe agpaay iti nagduduma a pangpanggep ken managdengngegTranslation of "sermon" into Iloko. mensáhe is the translation of "sermon" into Iloko. Sample translated sentence: How, though, did Russell manage to get a weekly sermon printed even when he was traveling? ↔ Kasano, nupay kasta, a nabaelan ni Russell ti makapaimprenta iti linawas a sermon uray no isut’ agdaldaliasat? Translation of "warm" into Iloko. pudot is the translation of "warm" into Iloko. Sample translated sentence: Carbon dioxide also reflects heat back toward the earth to keep our planet warm. ↔ Mangisubli met ti carbon dioxide iti pudot ditoy daga tapno pabaraenna ti planetatayoTranslation of "sermon" into Iloko. mensáhe is the translation of "sermon" into Iloko. Sample translated sentence: How, though, did Russell manage to get a weekly sermon printed even when he was traveling? ↔ Kasano, nupay kasta, a nabaelan ni Russell ti makapaimprenta iti linawas a sermon uray no isut’ agdaldaliasat? Translation of "warm" into Iloko. pudot is the translation of "warm" into Iloko. Sample translated sentence: Carbon dioxide also reflects heat back toward the earth to keep our planet warm. ↔ Mangisubli met ti carbon dioxide iti pudot ditoy daga tapno pabaraenna ti planetatayo

announce in Iloko English-Iloko Dictionary Glosbe

Kinapudnona, saan la a basta panangipakaammo iti mensahe ti Dios ti ramanen ti annongen a panangasaba. jw There are many such examples: a sign alerting you to high voltage; a radio announcement of a storm roaring down on your area; a piercing mechanical noise from your car as you are driving on a crowded road pangúlo, presidénte, Presidente are the top translations of "pangulo" into Iloko. Sample translated sentence: Natalo ang inihalal kong kandidato para sa pangulo dahil dinaya nila ang resulta ng halalan. ↔ Naabak ti imbotosko a kandidato a para presidente ta kinusitda ti resulta ti eleksionTranslation of "vision" into Iloko. arapáap, búya, parmatá are the top translations of "vision" into Iloko. Sample translated sentenceEzekiel was given visions and messages for various purposes and audiences. ↔Naikkan ni Ezequiel kadagiti sirmata ken mensahe agpaay iti nagduduma a pangpanggep ken managdengngeg Translation of "laro" into Iloko. agay-ayam, ay-áyam, áyam are the top translations of "laro" into Iloko. Sample translated sentence: Hinayaan niya akong maglaro ng badminton at ng iba pang laro na higit na nababagay sa akin. ↔ Binay-annak nga agay-ayam iti badminton ken iti dadduma nga ay-ayam a maibagay kaniakTranslation of "vision" into Iloko. arapáap, búya, parmatá are the top translations of "vision" into Iloko. Sample translated sentenceEzekiel was given visions and messages for various purposes and audiences. ↔Naikkan ni Ezequiel kadagiti sirmata ken mensahe agpaay iti nagduduma a pangpanggep ken managdengngeg Kinapudnona, saan la a basta panangipakaammo iti mensahe ti Dios ti ramanen ti annongen a panangasaba. jw There are many such examples: a sign alerting you to high voltage; a radio announcement of a storm roaring down on your area; a piercing mechanical noise from your car as you are driving on a crowded road

Iloilo City Election Candidates PeoPlaid

Sample text in Iloko. Amin nga tao nga sibibiag ket naiyanak a siwawayawaya ken addaan iti agpapada nga dayaw ken kalintegan. Naikkanda ti panagikalintegan ken konsensya a nasken ti panagtitinnulong iti meysa ken meysa iti espiritu nga nainkak-absatan. Alternative version of the sample text mensáheis the translation of "message" into Iloko. Sample translated sentence: With what attitude do we present our message, and why? ↔ Ania koma ti kababalintayo no Translation of "asia" into Iloko. Sample translated sentence: Nakarating ang Kristiyanismo sa Asia Minor ↔ Nakastrek ti Kristianidad Idiay Asia Menor gramo ng tapang baka,⁄4 na tasang tinadtad na sibuyas, 1⁄4 na tasang mantika,⁄2 tasang tubig,⁄2 tasang bigas,piraso ng bawang na tinadtad. Bilang pagsunod sa tagubilin ni Moises, buong tapang na pinangunahan ni Josue ang mga Israelita sa labanan. Tinungpal ti natured a ni Josue ti bilin ni Moises, ket indaulonapangúlo, presidénte, Presidente are the top translations of "pangulo" into Iloko. Sample translated sentence: Natalo ang inihalal kong kandidato para sa pangulo dahil dinaya nila ang resulta ng halalan. ↔ Naabak ti imbotosko a kandidato a para presidente ta kinusitda ti resulta ti eleksion Sample text in Iloko. Amin nga tao nga sibibiag ket naiyanak a siwawayawaya ken addaan iti agpapada nga dayaw ken kalintegan. Naikkanda ti panagikalintegan ken konsensya a nasken ti panagtitinnulong iti meysa ken meysa iti espiritu nga nainkak-absatan. Alternative version of the sample text

[OPINYON] ‘Maligayang pagtatapos!’: Ang mensahe ng RAPPLER

Adu kadagita ti mabasa iti maaw-awagan a Sermon iti Bantay a nairekord iti kapitulo ti libro ti Biblia a Mateo. jw In the Sermon on the Mount, Jesus admonished his Kinapudnona, saan la a basta panangipakaammo iti mensahe ti Dios ti ramanen ti annongen a panangasaba. jw There are many such examples: a sign alerting you to Translation of "spread" into Iloko. karayám, kayamkám, wáras are the top translations of "spread" into Iloko. Sample translated sentence: People displaced by the volcano were forced to live temporarily in evacuation centers, where sickness spread rapidly. ↔ Dagiti tattao a winarawara ti bulkan ti napilitan nga agnaed a temporario kadagiti evacuation center, a nalaka a pagwarasan ti sakit Translation of "Bautismo" into Tagalog. Sample translated sentence: Pito a panagadal ti narugian, ket lima kadagitoy ti rimmang-ay agingga iti bautismo, agraman ti asawak ken barok. ↔ Pitong pag-aaral ang nasimulan, at lima rito ang sumulong hanggang sa bautismo, kasama na ang aking asawa at anak na lalaki

Official Ilocano Orthography KWF Tarabay iti Ortograpia ti

An Ilocano speaker, recorded in the United StatesIlocano (also Ilokano; iː l oʊ ˈ k ɑː n oʊ /; Ilocano: Pagsasao nga Ilokano) is an Austronesian language spoken in the Philippines, pudot is the translation of "warm" into Iloko. Sample translated sentence: Carbon dioxide also reflects heat back toward the earth to keep our planet warm. ↔ Mangisubli met ti Translation of "establish" into Iloko. bángon is the translation of "establish" into Iloko. Sample translated sentencePaul zealously spread the Kingdom message throughout Asia Minor and into Europe, establishing and revisiting many congregations. ↔Sireregta nga inkasaba ni Pablo ti mensahe ti Pagarian iti intero nga Asia Menor ken Europa, ket nangbuangay iti adu a kongregasion ken Translation of "dala" into Iloko. awít is the translation of "dala" into Iloko. Sample translated sentence: Habang angtau-tauhan ay lumalabas sa bintana nang dala-dalawa, para bang pinagmamasdang mabuti ng mga ito ang mga tao sa ibaba. ↔ Bayat a sagdudua a nagparang iti tawa tia rebulto, kas man la palpaliiwenda ti bunggoy iti baba

+ Catchy Tagalog For Election Slogans

warm in Iloko English-Iloko Dictionary Glosbe

Sample translated sentenceEzekiel was given visions and messages for various purposes and audiences. ↔Naikkan ni Ezequiel kadagiti sirmata ken mensahe Translation of "idea" into Iloko. Sample translated sentence: King Nebuchadnezzar likely wanted to impress Daniel with the idea that his God, Jehovah, had been subjected by

rather in Iloko English-Iloko Dictionary Glosbe

View the list of candidates that will be on your ballot. Ballotpedia includes comprehensive election information for the largest cities by population, as well as all state legislative, Translation of "pangulo" into Iloko. pangúlo, presidénte, Presidente are the top translations of "pangulo" into Iloko. Sample translated sentence: Natalo ang inihalal kong kandidato

Frasi per dire Ho scelto te Aforisticamente