Ang sinumang nakakita sa ama bible.com

Ang sinumang nakakita sa ama bible.com

Ormaks

Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa mga Kristiyanong ama?

Juan MBBLalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Ako'y bumabâ mula sa Bibliya Juan ChapterVerseJuan Parallel Verses Tagalog: Ang Dating Biblia () Hindi sa ang sinoma'y nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, siya Juan MBB Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Ako'y bumabâ mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban: ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sinuman Pananampalataya sa Anak ng DiyosAng sinumang sumampalataya na si Jesus ang Mesiyas, ang kaniyang kapanganakan ay mula sa Diyos. Ang sinumang umiibig sa kaniya na pinagmulan ng kapanganakan ay umiibig din naman sa kaniya na ipinanganak niya. Sa pamamagitan nito ay nalalaman natin na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kung iniibig natin ang Diyos at sinusunod ang kaniyang mga utos. Ito angJuan Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version Sinabi ni Felipe, “Panginoon, ipakita ninyo sa amin ang Ama, at sapat na iyon sa amin.” Sinabi ni Jesus sa kanya, “Matagal na tayong magkasama Juan MBBLalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Ako'y bumabâ mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin

Juan Hindi sa ang sinoma'y nakakita sa Ama, kundi Online Bible

Juan Wala pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.” At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. RTPV Magandang Balita Bible (Revised) BasahinJuanBible App Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman! Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Cristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diyablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang diyablo Sinabi ngang muli ni Jesus sa kanila: Kapayapaan ang sumainyo. Kung papaano ako isinugo ng Ama, gayundin, isinusugo ko kayoPagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi sa kanila: Tanggapinninyo ang Banal na EspirituAng kaninumang mga kasalanan na inyong pinatatawad ay ipinatatawad iyon sa kanilaKaya nga, ang sinumang maghahayag sa akin sa harap ng mga tao ay ihahayag ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langitNgunit ang sinumang magkakaila sa akin sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langitHuwag ninyong isiping naparito ako upang magdalang kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang Ang sinumang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.”

Walang sinumang nakakita kailanman sa Bible Gateway

Nalalaman natin na ang sinuman na ang kapanganakan ay mula sa Diyos ay hindi nagpapatuloy sa na ang kapanganakan ay mula sa Diyos ay nag At dahil nga ang Dios ay kanyang Ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalananAt dito makikilala kung sino ang mga anak ng Dios at kung sino ang mga anak ng diyablo: ang 1 Juan Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible)Ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampon ng diyablo, dahil ang diyablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang Anak ng Dios, upang wasakin ang mga gawa ng diyabloAng sinumang naging anak ng Dios ay hindi na nagpapatuloy sa Ang mga MapaladNang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya,at nagsimula siyang mangaral. Sinabi niya,“Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Dios, dahil makakasama sila sa kaharian ng DiosMapalad ang mga naghihinagpisSinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan koKung ako ay kilala na ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at nakita na ninyo siyaSinabi ni Felipe sa kaniya: Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at iyon ay sapat

Juan Bible Gateway

Sinasabi sa atin ng Kawikaan, "Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki"y di niya ito malilimutan." Ang "pagtuturo" ay ang siyang unang Ang sinomang tumatanggi sa Anak, ay hindi sumasa kaniya ang Ama: ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kaniya naman ang Ama. SND Ang bawat isang tumatanggi sa New International Version (NIV) Bible Book List. Mateo FSV. Huwag ninyong tawaging ama ninyo ang sinuman sa lupa; sapagkat iisa ang inyong Ama na nasa langit. ABTAG At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinomang tao sa lupa: sapagka't iisa ang inyong ama, sa makatuwid baga'y siya na nasa langit. ABTAG Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin; ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo: ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko, at higit pa

Juan Bible.com

Walang sinumang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging Anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa kanya. Ang Patotoo ni Juan na Mateo Ang Bagong Tipan: Filipino Standard VersionAng nagmamahal sa ama o sa ina nang higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin; at ang nagmamahal sa Sa ganitong paraan ay nalalaman natin na tayo ay nananatili sa kaniya at siya sa atin sapagkat ibinigay niya sa atin ang kaniyang EspirituNakita namin at pinatunayang sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanlibutanAng sinumang kumikilalang si Jesus ay Anak ng Diyos, nananatili ang Diyos sa kaniya at siya ay Juan“Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akinItitiwalag nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa DiyosAt gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang AmaSubalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag ito'y

John Chapter 14 Tagalog (John and James) Bible HTML Bible

Sino ang Nakakita ng Langit sa Bibliya: 5 Kamangha-manghang

Juan FSV. Kailanma'y walang nakakita sa Diyos; ang natatanging Diyos na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa kanya. ABTAG Walang taong nakakita Juan MBBLalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Ako'y bumabâ mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akinJuan MBB Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Ako'y bumabâ mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban: ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sinuman Gayon nga Ama, sapagkat ito ang nakakalugod sa iyong paninginIbinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng mga bagay. Walang sinumang lubos na nakakakilala sa Anak kundi ang Ama. Gayundin, walang sinumang lubos na nakakakilala sa Ama kundi ang Anak, at ang sinumang ibig pagpahayagan ng Anak

Juan ABTAG Walang sinumang nakakita kailanman sa Bible

Bibliya Juan ChapterVerseJuan Parallel Verses Tagalog: Ang Dating Biblia () Hindi sa ang sinoma'y nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, siya ang nakakita sa Ama. New American Standard Bible "Not that anyone has seen the Father, except the One who is from God; He has seen the Father. Mga Paksa Pahayag, Juan Wala pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.” At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng T Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) I-download ang The Bible App Ngayon Ang Bible App Juan At ang nagmamahal sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sinumang ayaw sumunod sa Ang Salita ng Dios (ASND) I-download ang The Bible App Ngayon Ang Bible App Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabi: Ipakita mo sa amin ang Ama?Hindi ka ba sumasampalataya na ako ay nananahan sa Ama at ang Ama ay nananahan sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na nananahan sa akin, siya ang gumagawa ng mga gawain

Mateo FSV Ang nagmamahal sa ama o sa ina nang