Natutukoy ang tamang salita sa larawan

Natutukoy ang tamang salita sa larawan

Вакидзаси

Filipino 4 Q2 Module 2 Salita-Larawan at Kahulugan V1

+ mga resulta para sa ' natutukoy ang salita sa pagbuo ng puzzle '. Kumpletuhin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagbuo ng salita. Anagram. ni MTBTukuyin ang tamang pagpapaikli ng mga salita kasama ang paghalip. Pagtutugma. ni U Piliin ang tamang diin ng salita na tinutukoy sa bawat pahayag· PAGTUKOY SA KAHULUGAN NG UGNAYANG SALITA-LARAWAN FILIPINO GRADEQUARTERWEEKAng videong ito ay gabay sa mga mag-aaral at learning facilitators sa Unang Baitang. **No Copyright · Bilugan ang salitang tama kung ang larawan ay nagpapakita ng tamang gawi at mali kung ang larawan ay nagpapakita ng maling gawi. Kasanayan: Napangangalagaan ang mga hayop at halaman sa kapaligiran Malinang ang kakayahan ng mag-aaral sa pagtukoy ng kahulugan ng salita batay sa kumpas, galaw, ekspresyon ng mukha at ugnayang salita-larawan. Natutukoy ang kahulugan ng bagong salita.#### Subukin. Pag-usapan ang larawan gamit ang mga tanong sa ibaba. Ano ang hawak ng batang babae sa larawan? Saan kaya ginagamit ang walis? K TOKINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K Mga Kasanayan para sa Kahandaan sa Pagkatuto (Readiness Skills Workbook) Kagamitan ng Mag-aaral Tagalog – YunitKagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan

Napapantig Ang Mas Mahabang Salita PDF Scribd

Malinang ang kakayahan ng mag-aaral sa pagtukoy ng kahulugan ng salita batay sa kumpas, galaw, ekspresyon ng mukha at ugnayang salita-larawan. Natutukoy ang Description Nasasabi ang mensahe ng isang babala; Natutukoy ang salita/ pangungusap sa isang talata ObjectiveFilipino-MELCs. Lea samantha nabua. Pagkatapos ng Unang Baitang, inaasahang nauunawaan ng mga mag-aaral ang mga pasalita at di-pasalitang paraan ng pagpapahayag at nakatutugon nang naaayon. Nakakamit ang mga kasanayan sa mabuting pagbasa at pagsulat upang maipahayag at maiugnay ang sariling ideya, damdamin at karanasan sa mga narinig at Ugnayan salita-larawan quiz for 1st grade students. Find other quizzes for Other and more on Quizizz for free!Ang videong ito ay gabay sa mga mag-aaral at learning facilitators sa Unang Baitang.***No Copyright Infringement Intended***© Copyright Disclaimer Under Sect Panuto: Tukuyin ang kahulugan ng sumusunod na salita batay sa larawan. Piliin ang sagot sa loob ng panaklong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang-papelsinalantawalang awa (inayos, sinira) (malupit, mabait)galakpiging (tuwa, lungkot) (handaan, sayawan)CO_Q2_Filipino 4_ Module 2Binabati kita. Natapos mo ang unang pagsubok

FILIPINO KTO12 CG 1 10 V1 0 studylib.net

kahulugan ng salita batay sa kumpas, galaw, ekspresyon ng mukha at ugnayang salita-larawan. Natutukoy ang kahulugan ng bagong salitaSubukin. Ano ang ginagawa ng Hayaang gabayan kayo ng Espiritu kung ano ang ibibigay ninyong mga paanyaya sa kanila. Ang tamang paanyaya na ibinigay sa tamang panahon ay maghihikayat sa mga tao na Sa ikatlong larawan naman, ang batang babae ay nakataas ang kanyang kaliwang braso na nakabukas ang palad nito, ibig sabihin – hinto. Pagyamanin. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Tukuyin mo kung ano ang salita na angkop sa ipinakitang kumpas, galaw, ekspresyon ng mukha; ugnayang salita-larawan. Hanapin sa loob ng kahon ang salita at isulat GawainIkalawang Araw: Pagtatambal ng mga Salita Itambal ang larawan sa tamang salita at isulat ang letra ng tamang sagotGawainIkalawang Araw: Pagbasa ng mga Salita Bilugan ang mga salitang naiba sa pangkatkadena kadena kabibedama damo damaEba Eba Ibadila diko dila

ESP 8 Q4 WK5 Kahulugan NG Sekswalidad at Napapanahong

 · GawainBahaginan Ibahagi sa iyong kamag-aral ang iyong sagot sa sumusunod na tanongPaano naiiba ang pastoral sa iba pang uri ng tulang liriko? Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter– WeekKahulugan ng Sekswalidad at Napapanahong Isyu ayon sa Tamang Pananaw sa Sekswalidad. DO_Q4 _EsP8_WeekName _____Grade & Section: _____ Date _____. I. Kasanayang PampagkatutoNatutukoy ang tamang pagpapakahulugan sa sekswalidad (EsP8IPIVa)+ mga resulta para sa ' natutukoy ang salita sa pagbuo ng puzzle '. Kumpletuhin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagbuo ng salita. Anagram. Pagbuo ng Pangungusap gamit ang tambalang salita. Gameshow na Pagsusulit. Tukuyin kung anong bansa ang kinakatawan ng bawat watawat. Buksan ang kahon Napapalitan at nadadagdagan ang mga tunog upang makabuo ng bagong salita. F1KP-IIi-Natutukoy ang ugnayan ng teksto at larawan F1AL-IIj Nababasa ang mga salita at babala na madalas makita sa paligid. F1PT-IIIb Nasasabi ang sariling ideya tungkol sa tekstong napakinggan. F1PN-IIIc-Nakapaglalarawan ng mga bagay, tao, hayop, pangyayari, at lugar *

Grade 1 MTB MLE Ep Pagtutugma ng Salita sa

Pagdiriwang ng Wikang Filipinopp. *BALS. Kapaligiran Natin: Alagaan!Napapantig ang mga salita F1KP-IIdAng Bagong Batang no pBALS. Ang Aming Mga GawainNatutukoy ang kahulugan ng salita batay sa kumpas o galaw F1PT-IIb-f F5WG-Ia-eNagagamit nang wasto ang mga panghalip sa pagtalakay tungkol sa sarili sa mga tao, hayop, lugar, bagay at pangyayari sa paligid; sa usapan; at sa paglalahad tungkol sa sariling karanasan. Subukin Basahing mabuti ang mga pangungusap. Punan ang patlang sa tamang panghalip upang mabuo ang pangungusap. Bilugan ang titik ng Pagganyak: Ipapalakpak sa mga bata ang pangalang ibibigay ng guro. B. PaglalahadPagbigayin ang mga bata ng mga salitang narinig nila sa kwentoItala sa pisara ang mga salitang ibibigay ng mga bata. Hal. Takot, maligo, ayaw, namasyal,maglinis,katawan, atbp Panuto: Pag-ugnayin ang mga dinaglat na salita sa mga magalang pantawag. Piliin ang letra ng tamang sagot. A BGng. A. AttorneyG. B. EngineerKap. C. GinangAtty. D. GinooEngr. E. Kapitan Pinatnubayang PagsasanayPanuto: Isulat sa sagutang papel ang wastong daglat ng mga katawagan sa bawat bilang_____ Ginang Anna Reyes 2

(DOC) Filipino-CG yanskiee anos Academia.edu

(PDF) HEALTH GRADE 4 LM YUNIT 4.PDF Joan Maico

1st FILIPINO VI Date: ______________ I. Layunin: Natutukoy ang mga saloobin at damdamin ng tagapagsalita na inihuhudyat ng; tono, bilis, diin at intonasyon Pagpapahalaga: Pagpapakita ng sariling pagsisikap II. Paksang Aralin Pagtukoy sa mga saloobin at damdamin ng tagapagsalita na inihuhudyat ng; tono, bilis, diin at intonasyon Week of the Quarter/ Grading Period Most Essential Learning Competencies Duration K toCG Code Napapalitan at nadadagdagan ang mga tunog upang makabuo ng bagong salita F1KP-IIiNatutukoy ang ugnayan ng teksto at larawan F1AL-IIjNababasa ang mga salita at babala na madalas makita sa paligid F1PT-IIIb Nasasabi ang sariling Filipino MELCsGrade Level: GradeSubject: Filipino Grade Level Standards: Pagkatapos ng Unang Baitang, inaasahang nauunawaan ng mga mag-aaral ang mga pasalita at di-pasalitang paraan ng pagpapahayag at nakatutugon nang naaayon. Nakakamit ang mga kasanayan sa mabuting pagbasa at pagsulat upang maipahayag at maiugnay ang sariling MT1PA-lc—iKAALAMAN SA AKLAT AT Nakikilala ang wastong baybay ng mga salita MT1BPK-lg-iLIMBAG PALABIGKASAN AT Nakasusulat ng malaki at maliit na letra mula sa nakalimbag gamit ang tamang MT1PWR-lb-iPAGKILALA SA SALITA proporsyon. Natutukoy ang pangalan ng mga larawan ng bagay, hayop, tao, at mga instrumentong WIKANG

Magkasalungat Na Salita Grade 1 Twinkl (Teacher-Made)

Natutukoy ang paksang tinalakay sa iba’t ibang tekstong binasa F11PB-IIIa, atNatutukoy ang kahulugan at katangian ng mahahalagang salitang ginamit ang kabuuan ng larawan sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga piling detalyePunan ng angkop na salita ang mga patlang para makabuo ng tamang hakbang sa pagluluto Weeknd Quarter. Competency: Nagagamit ang magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon. FWG-IIaFPS-IIj-5j F1Wg-IIIb III. PANUTO: Pagtapatin ang mga larawan ng babala sa hanay A at ang ibig sabihin nito. sa hanay B. Isulat sa guhit ang letra ng sagot. Hanay A Hanay B. _____ 1· Week of the Most Essential Learning Competencies Duration K toCG Code Quarter/ Nasasagot ang mga tanong tungkol sa F1PN-IIaGrading Period napakinggang pabula, tugma/tula, at tekstong F1PN-IIIgnd pang-impormasyon F1PN-IVh Quarter Nakapagtatanong tungkol sa isang larawan, kuwento, at napakinggang balita F1PS-IIaF1PS-IIIc

Melc Filipino Grade 1 PDF Scribd