At si jesus na sumigaw ng malakas na tinig

At si jesus na sumigaw ng malakas na tinig

Хасео

Lucas Bible Gateway

At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, at nalagot ang kaniyang hininga Lucas pag-aaral. And Jesus cried with a loud voice, and gave up the ghost. At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig, at nalagot ang hininga. And he kneeled down, and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. At siya'y nanikluhod, at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito Translations of "Eloy" into Tagalog in sentences, translation memory. Declension Stem. As year-old Eloy Delgado wiggled through a small opening, he stumbled upon a cavern filled with gigantic translucent crystals. Habang gumagapang sa isang maliit na butas ang taóng-gulang na si Eloy Delgado, natuklasan niya ang isang yungib na punô ngNgunit nagpupumilit sila na sa malakas na tinig ay hinihingi nilang siya ay ipako sa krus. Ang tinig nila at ng mga pinunong-saserdote ay nanaigInihatol ni Pilato na ang kahilingan nila ang mangyariPinalaya niya siya na nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay na siyang hiningi nila At nanaig ang kanilang mga tinigAt hinatulan ni Pilato na gawin ang kanilang hinihingi,At pinawalan niya yaong ibinilanggo dahil sa paghihimagsik at sa pagpatay, na siyang kanilang hiningi; datapuwa't ibinigay si Jesus sa kalooban nila

Lucas Ang Dating Biblia () Bagong Kristiyanong Pag

At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, at nalagot ang kaniyang hininga. Muling sumigaw nang malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Muling sumigaw si Jesus Lucas Study. Nanalangin si Jesus sa Bundok ng mga OliboNang magkagayon pumunta si Jesus sa isang dako na tinatawag na Getsemane kasama ang kaniyang mga alagad. Sinabi niya: Maupo kayo rito, pupunta ako sa dako roon upang manalanginIsinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo Ngunit sila ay sabay-sabay na sumigaw at sinabi nila: Ipapatay mo ang taong ito at palayain sa amin si BarabasSi Barabas ay nabilanggo dahil sa isang paghihimagsik na ginawa niya sa lungsod at dahil din sa pagpatay ng taoHangad ni Pilato na palayain si Jesus. Nagsalita nga siyang muli sa kanilaThe Death of JesusAt nang malapit na ang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, na sinasabi: Eli, Eli, lama sabachthani? sa makatuwid baga'y, Dios ko, Dios ko bakit mo ako pinabayaan?

sumigaw in English Tagalog-English Dictionary Glosbe

Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, Naganap na: at iniyukayok ang kaniyang ulo, at nalagot ang kaniyang hininga. Mateo At muling sumigaw si Contextual translation of "bakit sumigaw siya ng malakas?" into English. Human translations with examples: speak louder, malakas ang sipa, inuto siya ng foxibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras na ikasiyam. At nang malapit na ang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, na sinasabi: Eli, Eli, lama sabachthani? sa makatuwid baga'y, Dios ko, Dios ko bakit mo ako pinabayaan?” (Mateo).-Silence (seconds)-Ang dalamhating sigaw ni Hesus ay nagpapakita ng katotohanan

Lucas At si Jesus, na sumigaw ng malakas na tinig, ay

At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, at nalagot ang kaniyang hininga Biblia Mga Gawa ChapterVerseMga Gawa Parallel Verses Tagalog: Ang Dating Biblia () At siya'y nanikluhod, at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag

Lucas ABTAG Si Jesus ay sumigaw ng malakas at

MateoAt nang malapit na ang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, na sinasabi: Eli, Eli, lama sabachthani? sa makatuwid baga'y Magiliw ang Kanyang tinig, Tinawag ako ni Hesus, Aniya sa aking pandinig, “Sumunod ka, dalhin mo ang krus.”Siya’ng kailangan, Si Hesus ang lagi kong sundan. Dadalhin ang

Lucas MBBTAG Sumigaw nang malakas si Jesus, “Ama,

ANG PITONG MGA HULING MGA SALITA R. L. Hymers, Jr

Contextual translation of "bakit sumigaw siya ng malakas?" into English. Human translations with examples: speak louder, malakas ang sipa, inuto siya ng fox At nang malapit na ang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, na sinasabi: Eli, Eli, lama sabachthani? sa makatuwid baga'y, Dios ko, Dios ko bakit mo ako

Juan At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at

And Jesus cried with a loud voice, and gave up the ghostAnd the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottomAnd when the centurion, which stood ove Sapagka't si David, nang maipaglingkod na niya sa kaniyang sariling lahi ang pasiya ng Dios, ay natulog, at isinama sa kaniyang mga magulang, at nakakita ng kabulukan. Mga Gawa At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalanging kasama silang lahat

Mateo Bible Gateway