Wag sasamba sa diyos diyosan tagalog king james

Wag sasamba sa diyos diyosan tagalog king james

Kr1pa

Bible Gateway passage: 1 Timoteo Ang Salita ng Diyos

Exodo MBB “Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin. “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig “Huwag kayong gagawa ng mga dios-diosan na anyo ng anumang bagay sa langit, o sa lupa, o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin, dahil ako ang 7 “‘Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin“‘Huwag kang gagawa ng diyus-diyosang imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahinHuwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos “Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin. “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing DiyosDeuteronomio“‘Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin“‘Huwag kang gagawa ng diyus-diyosang imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahinHuwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos Sinabi sa kanila ni Moises, “Huwag kayong matakot, sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa kanya sapagkat ayaw niya kayong magkasala.”Ngunit nanatili pa rin sa malayo ang mga tao; si Moises lamang ang lumapit sa makapal na ulap na kinaroroonan ng Diyos

Deuteronomio 5 MBBTAG Ang Sampung Utos Tinipon ni

Sila'y gagawin niyang tagapamahala at bibigyan ng lupain bilang gantimpala. [4]Kaya nga, tungkol sa pagkaing inihandog sa diyus-diyosan, alam nating ang mga diyus-diyosan Tagalog Bible Verse. "Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin." "Huwag kang gagawa ng imahen ng anomang nilalang na nasa Langit, nasa Lupa, o nasa tubig Mga Sanggunian Mga Balita Sign In Pagsamba sa Diyus-diyusan Pagsamba sa Diyus-diyusan Ang pagsamba sa mga diyus-diyusan o labis na pagmamahal at pamimintuho sa anumang bagay. Huwag kang magkakaroon ng ibang diyos sa harapan ko, Ex. (Mos. ; –13). Kung lumalakad ka alinsunod sa ibang diyos, tiyak kang masasawi, Deut. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was GodThe same was in the beginning with GodAll things were made by him; and without him was not any thing made that was madeIn him was life; and the life was the light of menAnd the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it notSapagkat sinasabi sa Kasulatan, “Nagpista ang mga tao, nag-inuman at nagsayawan sa pagsamba nila sa mga dios-diosan.”Huwag kayong gumawa ng sekswal na imoralidad, tulad ng ginawa ng iba sa kanila, kaya pinarusahan sila ng Dios, at, ang namatay sa kanila sa loob lang ng isang araw Exodo MBB “Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin. “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang

Module 2 To 5 PDF Scribd

1 Corinto Magandang Balita BibliaHuwag kayong sasamba sa mga diyus-diyosan, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, “Umupo ang mga tao upang Hindi mga diyos-diyosan (Exodus ; Deuteronomy ;ang dapat sambahin ay ang nag-iisang Diyos mismo (Deuteronomy ; Matthew ; Luke). Kung gayon, Ang pagsamba sa mga diyus-diyusan o labis na pagmamahal at pamimintuho sa anumang bagay. Huwag kang magkakaroon ng ibang diyos sa harapan ko, Ex. (Mos. ; –13). Kung lumalakad ka alinsunod sa ibang diyos, tiyak kang masasawi, DeutAng katigasan ng ulo ay katulad ng kasamaan at pagsamba sa diyus-diyusan,Sam. Magandang Balita Biblia“Huwag kayong sasamba sa ibang diyos sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuing DiyosHuwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga tagaroon. Baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga diyus-diyosan kapag sila'y sumasamba sa mga itoHuwag ninyong hahayaan na ang mga anak ninyong lalaki ay magHuwag kayong sumamba sa mga dios-diosan, tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Sapagkat sinasabi sa Kasulatan, “Nagpista ang mga tao, nag-inuman at nagsayawan sa pagsamba nila sa mga dios-diosan.”Corinto Huwag kayong sumamba sa mga dios-diosan, tulad ng ginawa ng iba sa kanila Ang pag-iimbot ay pagsamba sa diyus-diyusan, ColMga bata, humiwalay mula sa mga diyus-diyusan,Juan Sa aba nila na sumasamba sa mga diyus-diyusan,NeAng pagsamba sa mga diyus-diyusan ng mga tao ni Nephi ang nagdala sa kanila ng kanilang mga digmaan at pagkalipol, Alma

Exodo MBBTAG Ang Sampung Utos Bible Gateway

Libu-libong taon nang ginagamit ang gayong mga imahen sa pagsamba. Kaya noong B.C.E., nang ibigay ng Diyos ang Sampung Utos sa Israel na katatatag pa lamang noon Kaya mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga dios-diosanSinasabi ko ito sa inyo bilang mga taong nakakaunawa, kaya pag-isipan ninyo ang sinasabi koSa “Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin“Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahinHuwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos ·Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosanDo not worship false godsIpangilin mo ang araw ng SabbathObseve the day of the SabbathGalangin mo ang iyong ama at inaRespect your father and your mothersHuwag kang papatayDo not killHuwag kang makikiapid sa hindi mo asawaDo not commit adultery. More >>>“Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin“Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahinHuwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos Inaasahan, hinahanap at hinihingi ng Diyos ang ating pagsamba dahil Siya lamang ang karapatdapat, dahil likas sa mga Kristiyano na sumamba sa Kanya at dahil ang ating walang hanggang hantungan ay nakasalalay dito. Ito ang tema ng kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos: ang pagsamba sa tunay, buhay at maluwalhating Diyos

Isaias ,Jeremias MBBTAG-DC Hinamak ang

Way sama ang gugma sa diyos alang video is purely fan-made. no copyrightinfringement is intended. Copyright Disclaimer: under the section Act 7 “‘Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin“‘Huwag (A) kang gagawa ng diyus-diyosang imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig Exodo Magandang Balita Biblia“Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin. Read full chapter. Exodo in all translations. Exodo Exodo At kahit para sa mga pinananahanan ng Banal na Espiritu, ang tukso ng pagsamba sa diyus-diyusan ay isang pang habambuhay na pakikibaka bilang bahagi ng pamumuhay Kristiyano (Efeso ;Timoteo ;Timoteo). Kung naririnig natin ang salitang "diyus-diyusan" o "idolo," lagi nating naiisip ang mga rebulto at mga mga bagay na katulad ng

Exodo “Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin

Exodo MBBTAG “Huwag kayong sasamba sa ibang

Mga Gawa FSV. Huwag kayong kakain ng anumang ihinandog sa mga diyus-diyosan, ng dugo, at ng mga binigting hayop. Huwag kayong makikiapid. Iwasan ninyo Mga Babala Laban sa Diyus-diyosanMga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay naliliman ng Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka&#;t akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang Mga Babala Laban sa Diyus-diyosanMga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa Dagat na PulaSa gayon, nabautismuhan silang lahat [] sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni MoisesKumain silang lahat ng iisang pagkaing espirituwal,at uminom din ng

Ang Pangalawang Tapyas na Bato Sinabi Bible Gateway

Huwag kayong maging katitisuran para sa mga Judio, o sa mga Griyego, o sa iglesya ng Diyos,kung paanong sinisikap kong makapagbigay-lugod sa lahat ng mga tao sa Ang Pagsamba sa Diyus-diyosan at ang Tunay na PagsambaMga anak ni Israel, pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni YahwehAng sabi niya, “Huwag ninyong tutularan Ang Sampung UtosAng lahat ng ito&#;y sinabi ng Diyos: “Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Egipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. “Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin. “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na Nilikha lamang tayo ng Diyos at hindi natin Siya dapat na suwayin. “Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin. “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos

Kingdom of God Financial Freedom Wag Sasamba sa Dios